VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Waar kan ik bij de gemeente meer informatie vinden over de plannen?
Op www.rotterdam.nl/parkhaven vindt u meer informatie over de rol van de gemeente bij het initiatief voor woningbouw aan de Parkhaven en het vervolgtraject. Vragen aan de gemeente kunt u stellen via parkhavenso@rotterdam.nl.

2. Wat is de huidige stand van zaken?
De gemeenteraad heeft 18 februari 2021 ingestemd met het masterplan Parkhaven. Aan de hand hiervan is het plan doorontwikkeld naar een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt momenteel tot 11 april ter inzage. Woensdag 23 maart wordt een informatieavond georganiseerd om het bestemmingsplan toe te lichten. Met inachtneming van de reacties (zienswijzen) is het de bedoeling dat het bestemmingsplan na de zomer wordt vastgesteld door de raad.

3. Wat is een masterplan?
Een masterplan gaat in op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een gebied en beschrijft het programma voor wonen en andere functies (bijvoorbeeld horeca of kantoren) dat hier kan worden gerealiseerd. Het is de basis voor de uitwerking van de gebouwen en de buitenruimte. Hierbij gaat Ontwikkelcombinatie ParkHaven uit van de randvoorwaarden die in het toetsingskader staan dat de gemeenteraad in januari 2020 heeft vastgesteld. Verder bevat het masterplan de resultaten van de onderzoeken die zijn gedaan naar onder andere de monumenten, verkeer, flora en fauna etc. in het gebied.

4. Wat is een bestemmingplan?
Het bestemmingsplan is de juridische vertaling van het masterplan. Een bestemmingsplan is een document dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Het bepaalt wat er gebouwd mag worden, hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden en onder welke voorwaarden. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Ook staan er regels in over maximale afmetingen, hoever je van de erfgrens af moet blijven, milieu, parkeren, verkeersafwikkeling etc.

6. Waarom heeft de gemeente in 2019 ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw aan de Parkhaven?
Veel mensen willen graag in Rotterdam wonen. Omdat de vraag naar woningen veel groter is dan het aanbod, onderzoekt de gemeente welke locaties in de stad geschikt kunnen zijn voor woningbouw, zodat we aan de vraag tegemoet kunnen komen.

Meestal is het de gemeente zelf die met een voorstel komt voor woningbouw op een bepaalde locatie. Vervolgens gaat de gemeente een marktpartij selecteren die de woningbouwplannen moet gaan uitvoeren. Bij de plannen voor de Parkhaven is het anders gegaan. Hier is een marktpartij gekomen met een initiatief voor woningbouw op gemeentegrond aan de Parkhaven (een zogenaamd ‘unsolicited proposal’, zie verderop). Het gaat om de Parkhavenstrook links en rechts van de Euromast. De gemeente ziet kansen in het voorstel van Ontwikkelcombinatie ParkHaven, omdat hier een aantrekkelijk woonmilieu zou kunnen worden gerealiseerd, namelijk wonen aan Het Park en aan het water, nabij toeristische voorzieningen en in de Binnenstad. Mede hierdoor kan de openbare ruimte aantrekkelijker worden gemaakt. En het parkeren aan de kade plaatsmaken voor ondergronds parkeren. Aan het water komt meer ruimte voor flaneren en recreëren.

7. Uit welke partijen bestaat de Ontwikkelcombinatie ParkHaven?
De ontwikkelcombinatie ParkHaven bestaat uit de marktpartijen Heijmans Vastgoed, de TBI-ondernemingen ERA Contour en J.P. van Eesteren. Daarbij zijn partners woningbelegger Vesteda en de woningcorporatie Woonbron.

8. Welke processen loopt het plan door?
Vanuit een haalbaarheidsonderzoek is er gewerkt naar een masterplan dat is vastgesteld door de raad. Het masterplan is door vertaald naar een bestemmingsplan, dat nu ter visie ligt. En het bestemmingsplan wordt uiteindelijk weer vastgesteld door de raad.  Als het bestemmingsplan is vastgesteld kan het plan doorgaan.

9. Hoe ziet het plan voor de Parkhaven eruit?
In de toekomst wordt de Parkhaven, volgens de ontwikkelcombinatie ParkHaven, een gebied waar een brede en gevarieerde groep Rotterdammers woont, werkt, recreëert en geniet van de omgeving, met uitzicht op het park en de haven. Het idee van de ontwikkelcombinatie ParkHaven is om hier woningen te bouwen voor circa 650 huishoudens. Alle woningen worden omgeven door groen. En krijgen een hoogwaardige uitstraling krijgen die past bij deze plek. In de schaal van de bebouwing wordt rekening gehouden met het monumentale karakter van Het Park, het icoon de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel en de Parkhavensluizen. De Parkhavenkade krijgt een groen karakter. Er komt een overbrugging tussen de Euromast en Het Park. Uitgangspunt is dat bomen zoveel mogelijk behouden blijven of elders herplant worden. Groen en bomen die plaats maken voor woningbouw, worden gecompenseerd in het plan. Per saldo komt er meer groen en meer bomen terug in het plan, dan wordt verwijderd. Op de begane grond van de woongebouwen komt ruimte voor kleinschalige voorzieningen zoals horeca, ateliers, maatschappelijke functies, winkel- en werkruimten. Deze voorzieningen versterken de recreatieve voorzieningen die er al zijn. Ontwikkelcombinatie ParkHaven realiseert zo van een nieuw woonmilieu met een aantrekkelijk verblijfsgebied voor Rotterdammers en bezoekers van buiten de stad.

10. Om wat voor woningen gaat het?
Er komen woningen voor verschillende doelgroepen in verschillende prijsklassen, van sociale huur tot middelduur en exclusief. Woningen dus voor mensen met een verschillende portemonnee, van gezinnen tot singles, van jong tot oud, van Rotterdammer tot nieuwkomer. Het college van burgemeester en wethouders wil dat nieuwe woningbouwprojecten in de hele stad ruimte bieden voor gemiddeld 20% sociale huur, 30% middeldure woningen, 30% duurdere woningen en 20% woningen in het topsegment. Deze verdeling wordt ook aangehouden voor woningbouw aan de Parkhaven.

11. Wat is een unsolicited proposal?
Een unsolicited proposal is een ongevraagd initiatief van een marktpartij. Het voorstel van Ontwikkelcombinatie ParkHaven voor woningbouw aan de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal. Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een bouwakkoord afgesloten met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. Dit omdat de vraag naar woningen in Rotterdam vele malen groter is dan het aanbod. Het bouwakkoord biedt marktpartijen de mogelijkheid om zelf met een woningbouwinitiatief te komen, een zogenaamd unsolicited proposal. De gemeenteraad heeft in juni 2019 ingestemd met de mogelijkheid om unsolicited proposals in te dienen. De gemeente werkt alleen mee aan een unsolicited proposal als het project kan bijdragen aan de Rotterdamse bouwambitie en de goede groei van de stad. ‘Goede groei’ wil zeggen dat de groei van het aantal woningen in de stad gelijk moet opgaan met de groei van voorzieningen en de aanwezigheid van voldoende groen in de stad.

12. Hoe heeft de inbreng vanuit de omgeving en de rest van de stad plaatsgevonden bij dit plan?

 

13. Wat is er gebeurd met de inbreng vanuit de omgeving?
In het proces van participatie  heeft er toe geleid dat het er met input van de betrokkenen het plan verbeterd is op de volgende punten:

  • Geen massieve ‘wand’ van bebouwing; meer ruimte tussen de woongebouwen;
  • Meer variatie in bouwhoogtes;
  • Rondom de Euromast komt een groene ruimte;
  • Groene en bredere kade aan de Parkhaven, met extra ruimte voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers);
  • Grotere afstand tussen de Maastunnelbak (inclusief het ventilatiegebouw) en de woonbebouwing;
  • Betere toegankelijke verbinding over de Maastunnelbak tussen het Het Park en de Euromast;
  • Tweerichtingsverkeer blijft gehandhaafd aan de Parkhaven.

14. Gaat er in Het Park zelf gebouwd worden?
In Het Park zelf gaat niet gebouwd worden. Dat kan niet én willen we niet, want het is een waardevol park voor de stad en het is een Rijksmonument.

15. Van wie is de grond op de Parkhavenstrook?
De grond is in het bezit van de gemeente en maakt deze bouwrijp. De gemeente verkoopt de grond tegen een marktconforme prijs aan de Ontwikkelcombinatie.

16. Wat zijn de gevolgen voor het groen aan de Parkhavenstrook?
De woningen die mogelijk gebouwd gaan worden, komen te liggen in een groene setting die aansluit op Het Park bij de Euromast. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk groen en bomen te behouden, dan wel te herplanten. Het groen dat plaats zou moeten maken voor woningen, moet in ieder geval gecompenseerd worden. Denk aan de vergroening van de nu nog stenige kade van de Parkhaven. Over het eventueel vervangen dan wel herplanten van bomen vindt overleg plaats met de Bomenridders.

17. Wordt echt al het groen gecompenseerd? Hoe dan?
De totale oppervlakte aan groen – 18.500 m2 groot – blijft hetzelfde. Het groen komt deels in een andere vorm terug; denk aan groene daken, groene ruimte tussen de woongebouwen en een groene inrichting van de kade. Het nieuwe groen moet bijdragen aan een betere biodiversiteit in het gebied. Dat wil zeggen: een grotere verscheidenheid aan planten- en diersoorten en een hoogwaardig ecosysteem voor vogels en insecten. Ook wordt gedacht aan groene gevels. De groene gevels tellen overigens niet mee in de berekening van het groenoppervlak, maar kunnen wel bijdragen aan een groene beleving.

18. Waarom kiest de gemeente niet voor vergroenen en verfraaien van de Parkhaven zonder dat er woningbouw bijkomt?
De plannen voor woningbouw en het aantrekkelijker maken van de Parkhavenkade vormen één geheel en kunnen niet los worden gezien van elkaar. Zonder woningbouw is het financieel gezien niet haalbaar voor de gemeente om de Parkhavenkade aantrekkelijker te maken, sociaal veiliger te maken, te vergroenen en het parkeren ondergronds te maken.

19. Hoe zit het met de gevolgen voor het autoverkeer?
De gevolgen van de eventuele woningbouw voor het autoverkeer in de omgeving worden zorgvuldig onderzocht. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk worden of, en zo ja hoe, het verkeer op een goede manier kan doorstromen. De Parkhaven blijft tweerichtingsverkeer. De gemeente wil hier, net zoals op andere plekken in de stad, het gebruik van deelauto’s en fiets stimuleren.

20. Hoe zit het met de gevolgen voor het parkeren?
Er komt een ondergrondse parkeergarage. Minder parkeer op straat, minder parkeeroverlast …. Deze parkeergarage biedt ruimte aan auto’s voor toekomstige bewoners én auto’s van bezoekers en personeel van de attracties en partyboten aan de Parkhaven. Het parkeren verdwijnt van de kade, waarschijnlijk met uitzondering van het parkeren van bussen. Verder komt er een groot aantal fiets-parkeerplekken.

21. Hoe zit het met de luchtkwaliteit zo dichtbij wonen bij de mond van de Maastunnel?
Uitgangspunt is dat er alleen maar woningen kunnen komen als dit vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt verantwoord is. Hiervoor hanteren we de wet- en regelgeving zoals de gemeente Rotterdam die bij alle projecten voor woningbouw in het centrum toepast. Dit is onderzocht voor het bestemmingsplan.< link

22. Wat zijn de gevolgen voor de ondernemers aan de Parkhaven?
De gemeente en ParkHaven Partners hebben overleg met alle ondernemers aan de Parkhaven, waarbij er zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met hun belangen. Het uitgangspunt is dat de huidige toeristisch-recreatieve voorzieningen aan de Parkhaven blijven bestaan en verder worden versterkt. Met de eigenaar van de midgetgolfbaan is afgesproken dat de midgetgolfbaan opnieuw wordt ingepast in het plan. Zie het bestemmingsplan < link

23. Hoe zit het met de Euromast? Is die straks nog wel te zien met woningen eromheen?
De Euromast is een Rijksmonument en maakt onlosmakelijk deel uit van onze stad. Het is een van de belangrijkste iconen van Rotterdam. Uitgangspunt is daarom dat de Euromast (hoogte 185 meter) goed zichtbaar blijft. De hoogte van de eventuele toekomstige bebouwing moet hierop worden aangepast. De meeste woongebouwen zijn niet hoger dan maximaal 35 meter. De hoogten van de gebouwen van links naar rechts; 70m, 35m, 35m, Euromast 185m, 25m, 45m, 35m, 45m en 35m. Voor het gebouw bij het Droogleever Fortuynplein wordt gedacht aan een hoogteaccent van 70 meter. Dit hoogteaccent past bij het tegenoverliggende gebouw van Little C. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de iconische waarde van de Euromast. De Euromast heeft uiteindelijk een vrije ruimte van 105m, tussen gebouwen drie en vier.