VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Waarom heeft de gemeente ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw aan de Parkhaven?
Veel mensen willen op dit moment graag in Rotterdam wonen. Omdat de vraag naar woningen veel groter is dan het aanbod, onderzoekt de gemeente welke locaties in de stad geschikt kunnen zijn voor woningbouw, zodat we aan de vraag tegemoet kunnen komen.

Meestal is het de gemeente zelf die met een voorstel komt voor woningbouw op een bepaalde locatie. Vervolgens gaat de gemeente een marktpartij selecteren die de woningbouwplannen moet gaan uitvoeren. Bij de plannen voor de Parkhaven is het anders gegaan. Hier is een marktpartij gekomen met een initiatief voor woningbouw op gemeentegrond aan de Parkhaven (een zogenaamd ‘unsolicited proposal’, zie verderop). Het gaat om de Parkhavenstrook links en rechts van de Euromast. De gemeente ziet kansen in het voorstel van ParkHaven Partners, omdat hier een aantrekkelijk woonmilieu zou kunnen worden gerealiseerd, namelijk wonen aan Het Park en aan de rivier, nabij toeristische voorzieningen en in de Binnenstad. De openbare ruimte zou aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. En het parkeren aan de kade zou kunnen plaatsmaken voor ondergronds parkeren. Aan de rivier zou meer ruimte komen voor flaneren en recreëren. Maar de gemeente wil dat er eerst onderzoek plaatsvindt naar de haalbaarheid van woningbouw op deze plek. Dat onderzoek vindt op dit moment plaats. Als uit de onderzoeken blijkt dat niet voldaan wordt aan de eisen en randvoorwaarden die de gemeente stelt, gaat het plan voor de Parkhaven niet door.

2. Uit welke partijen bestaat de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners?
De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners bestaat uit de marktpartijen Heijmans Vastgoed, de TBI-ondernemingen ERA Contour en J.P. van Eesteren, woningbelegger Vesteda en de woningcorporatie Woonbron.

3. Waaruit bestaat het haalbaarheidsonderzoek?
Centraal in het haalbaarheidsonderzoek staat het initiatief van marktpartij ParkHaven Partners voor woningbouw aan de Parkhaven. Dit initiatief wordt onderzocht en beoordeeld op basis van onder meer ruimtelijke, economische en financiële eisen en randvoorwaarden. De randvoorwaarden staan in het toetsingskader dat de gemeenteraad in januari 2020 heeft vastgesteld. Het gaat hier onder andere om eisen op het gebied van bouwvolume, geluid, verkeer, architectuur, compensatie van groen, inrichting van de openbare ruimte en de zichtbaarheid van de monumenten zoals de Euromast en de Parkhavensluizen.

Om de haalbaarheid van het initiatief te onderzoeken, voert de initiatiefnemer onder andere de volgende onderzoeken uit:

 • Onderzoek naar de afwikkeling van het verkeer
 • Onderzoek naar de luchtkwaliteit
 • Akoestisch onderzoek (onderzoek naar geluid)
 • Onderzoek naar flora en fauna (aanwezige planten- en diersoorten)
 • Inventarisatie van de bomen in het gebied
 • Archeologisch onderzoek
 • Inpassing van de monumenten (moeten goed zichtbaar blijven)

Het Masterplan waaraan ParkHaven Partners op dit moment werkt, bevat een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.

4. Wat is een Masterplan?
Een Masterplan gaat in op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een gebied en beschrijft het programma voor wonen en andere functies (bijvoorbeeld horeca of kantoren) dat hier kan worden gerealiseerd. Het is de basis voor de uitwerking van de gebouwen en de buitenruimte. Op dit moment werkt de marktcombinatie ParkHaven Partners aan een Masterplan voor de Parkhaven. Hierbij gaat ParkHaven Partners uit van de randvoorwaarden die in het toetsingskader staan dat de gemeenteraad in januari 2020 heeft vastgesteld. Verder bevat het Masterplan de resultaten van de onderzoeken die zijn gedaan, zoals een verkeersonderzoek en een onderzoek naar flora en fauna in het gebied. In maart 2020 heeft ParkHaven Partners twee bijeenkomsten gehouden waarbij geïnteresseerden input konden leveren voor het Masterplan. De input die de bezoekers hebben gegeven op de bijeenkomsten is zoveel als mogelijk meegenomen in het Masterplan.

5. Hoe zien de ideeën van ParkHaven Partners voor de Parkhaven eruit?
In de toekomst zou de Parkhaven volgens de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners een gebied kunnen worden waar een brede en gevarieerde groep Rotterdammers woont, werkt, recreëert en geniet van de omgeving, met uitzicht op het park en de haven. Het idee van ParkHaven Partners is om hier woningen te bouwen voor circa 650 huishoudens. Alle woningen moeten worden omgeven door groen. Ook moeten de woningen een hoogwaardige uitstraling krijgen die past bij deze plek. In de schaal van de bebouwing moet verder rekening worden gehouden met het monumentale karakter van Het Park, het icoon de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel en de Parkhavensluizen. Verder is het de bedoeling dat de Parkhavenkade een groen karakter krijgt. Ook is er het voorstel om een groene overbrugging tussen de Euromast en Het Park te maken. Uitgangspunt is dat bomen zoveel mogelijk behouden blijven of elders herplant worden. Groen en bomen die plaats zouden moeten maken voor woningbouw, moeten in ieder geval gecompenseerd worden. In het plan van de initiatiefnemers is op de begane grond van de woongebouwen ruimte voor kleinschalige voorzieningen zoals horeca, ateliers, maatschappelijke functies, winkel- en werkruimten. Deze voorzieningen versterken de recreatieve voorzieningen die er al zijn. ParkHaven Partners ziet zo een kans om, naast het realiseren van een nieuw woonmilieu, een aantrekkelijk verblijfsgebied te ontwikkelen voor Rotterdammers en bezoekers van buiten de stad.

6. Om wat voor woningen gaat het?
Het idee is om hier woningen voor verschillende doelgroepen in verschillende prijsklassen te realiseren, van sociale huur tot middelduur en exclusief. Woningen dus voor mensen met een verschillende portemonnee, van gezinnen tot singles, van jong tot oud, van Rotterdammer tot nieuwkomer. Het college van burgemeester en wethouders wil dat nieuwe woningbouwprojecten in de hele stad ruimte bieden voor gemiddeld 20% sociale huur, 30% middeldure woningen, 30% duurdere woningen en 20% woningen in het topsegment. De initiatiefnemers ParkHaven Partners hebben aangegeven deze verdeling ook voor de eventuele woningbouw aan de Parkhaven aan te houden.

7. Wat is een unsolicited proposal?
Een unsolicited proposal is een ongevraagd initiatief van een marktpartij. Het voorstel van ParkHaven Partners voor woningbouw aan de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal. Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een bouwakkoord afgesloten met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. Dit omdat de vraag naar woningen in Rotterdam vele malen groter is dan het aanbod. Het bouwakkoord biedt marktpartijen de mogelijkheid om zelf met een woningbouwinitiatief te komen, een zogenaamd unsolicited proposal. De gemeenteraad heeft in juni 2019 ingestemd met de mogelijkheid om unsolicited proposals in te dienen. De gemeente werkt alleen mee aan een unsolicited proposal als het project kan bijdragen aan de Rotterdamse bouwambitie en de goede groei van de stad. ‘Goede groei’ wil zeggen dat de groei van het aantal woningen in de stad gelijk moet opgaan met de groei van voorzieningen en de aanwezigheid van voldoende groen in de stad.

8. Wat is de rol van de gemeente bij een unsolicited proposal?
De gemeente beoordeelt en toetst het initiatief van de marktpartij: voldoet het initiatief aan de eisen en randvoorwaarden die de gemeente stelt? Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor verkeer, geluid, luchtkwaliteit en andere aspecten? De gemeente toetst de onderbouwing van het plan van de marktpartij en de inhoud van de haalbaarheidsonderzoeken. Daarnaast beoordeelt de gemeente de financiële haalbaarheid van het plan. De gemeente zorgt verder voor de bestuurlijke besluitvorming rond een unsolicited proposal. De gemeenteraad heeft bij het unsolicited proposal voor de Parkhaven uiteindelijk het laatste woord. Naar verwachting neemt de raad na de zomer van 2020 een besluit over het al dan niet doorgaan van de plannen.

9. Hoe wordt de inbreng vanuit de omgeving en de rest van de stad gewaarborgd bij een unsolicited proposal?
De marktpartij draagt zorg voor de communicatie met de omgeving over hun initiatief. De gemeente ziet erop toe dat dit zorgvuldig gebeurt. Bij ‘omgeving’ moet in dit geval gedacht worden aan ondernemers aan de Parkhaven, omwonenden, bewoners van het Scheepvaartkwartier en overige geïnteresseerden en belanghebbenden. De marktpartij moet de omgeving tijdig en zorgvuldig informeren en consulteren. Dat laatste wil zeggen: de omgeving de gelegenheid bieden om haar mening te geven over het initiatief. En de omgeving de gelegenheid bieden om input te geven voor het Masterplan voor de Parkhaven. De gemeente zorgt voor de communicatie over de voortgang van het proces en de bestuurlijke besluitvorming over het initiatief. De gemeente heeft verder in september 2019 de omgeving gevraagd om input te leveren voor de randvoorwaarden die de gemeente aan het woningbouwinitiatief stelt.

10. Waarom vindt er geen onderzoek plaats naar àndere bouwlocaties, in plaats van het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw aan de Parkhaven?
De gemeente onderzoekt ook andere locaties voor woningbouw, zoals het gebied Merwe-Vierhavens in Rotterdam-West en het gebied rond OV-knooppunt Prins Alexander. Op dit moment wordt er al volop gebouwd in Park 16Hoven, Katendrecht, het Lloydkwartier, het Maritiem District (Wijnhaven en omgeving) en op verschillende plekken in Hoogvliet en IJsselmonde. En ook op andere plekken in de stad wordt hard gezocht naar mogelijkheden voor woningbouw. Het kan echter jaren duren voordat nieuwe gebieden geschikt zijn gemaakt voor woningbouw. Daarom zoekt de gemeente ook naar kansen voor woningbouw in de bestaande stad. Denk bijvoorbeeld aan de transformatie van kantoren in woonruimte, zoals de bouw van woningen in het oude Postkantoor aan de Coolsingel, of de appartementen die gebouwd zijn in de voormalige kantoortorens van Europoint aan het Marconiplein. Alle bouwinitiatieven die bij de gemeente binnenkomen, worden serieus bekeken. Dat geldt ook voor het woningbouwinitiatief aan de Parkhaven. Voordat de gemeente akkoord gaat met de woningbouw vindt er eerst uitgebreid onderzoek plaats. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist of de plannen voor de Parkhaven wel of niet doorgaan.

11. Wat is er gebeurd met de inbreng vanuit de omgeving?
De input die de bezoekers van de informatiebijeenkomsten in september 2019 hebben gegeven, heeft geleid tot de volgende aanpassingen in de randvoorwaarden voor de bebouwing van de Parkhavenstrook:

 • Geen massieve ‘wand’ van bebouwing; meer ruimte tussen de woongebouwen;
 • Meer variatie in bouwhoogtes;
 • Rondom de Euromast komt een groene ruimte;
 • Groene en bredere kade aan de Parkhaven, met extra ruimte voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers);
 • Grotere afstand tussen de Maastunnelbak (inclusief het ventilatiegebouw) en de woonbebouwing;
 • Tweerichtingsverkeer blijft gehandhaafd aan de Parkhaven.

De input die de bezoekers hebben gegeven op de bijeenkomsten van ParkHaven Partners in januari en maart 2020, wordt zoveel mogelijk meegenomen in het Masterplan.

12. Gaat er in Het Park zelf gebouwd worden?
In Het Park zelf gaat niet gebouwd worden. Dat kan ook niet, want het is een Rijksmonument. De Parkhavenstrook, waarover de ideeën voor woningbouw gaan, ligt aan de rand van Het Park. Het gaat om het gebied links en rechts van de Euromast. Het plan voor de Parkhaven is erop gericht om de toegankelijkheid van Het Park te verbeteren en de relatie tussen Het Park en de kade/rivier te versterken. In de gebiedsvisie Hoboken 2030, die in 2009 is gemaakt, wordt de Parkhavenstrook aangewezen als toplocatie voor wonen, werken en recreëren. In het huidige bestemmingsplan voor het gebied is de gebiedsvisie Hoboken betiteld als beleid van de toenmalige deelgemeente Centrum.

13. Van wie is de grond op de Parkhavenstrook?
De grond is in het bezit van de gemeente. Als de gemeenteraad akkoord zou gaan met het initiatief van ParkHaven Partners, maakt de gemeente de grond bouwrijp en wordt de grond vervolgens tegen een marktconforme prijs verkocht aan ParkHaven Partners.

14. Wat zijn de gevolgen voor het groen aan de Parkhavenstrook?
De woningen die mogelijk gebouwd gaan worden, komen te liggen in een groene setting die aansluit op Het Park bij de Euromast. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk groen en bomen te behouden, dan wel te herplanten. Het groen dat plaats zou moeten maken voor woningen, moet in ieder geval gecompenseerd worden. Denk aan de vergroening van de nu nog stenige kade van de Parkhaven. Over het eventueel vervangen dan wel herplanten van bomen vindt overleg plaats met de Bomenridders.

15. Hoe zit het met de gevolgen voor het autoverkeer?
De gevolgen van de eventuele woningbouw voor het autoverkeer in de omgeving worden zorgvuldig onderzocht. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk worden of, en zo ja hoe, het verkeer op een goede manier kan doorstromen. De Parkhaven blijft tweerichtingsverkeer. De gemeente wil hier, net zoals op andere plekken in de stad, het gebruik van deelauto’s en fiets stimuleren.

16. Hoe zit het met de gevolgen voor het parkeren?
De bouw van een ondergrondse parkeergarage moet parkeeroverlast in de omgeving voorkomen. Deze parkeergarage moet ruimte bieden voor de auto’s van toekomstige bewoners èn voor auto’s van bezoekers en personeel van de attracties en partyboten aan de Parkhaven. Het parkeren verdwijnt van de kade, waarschijnlijk met uitzondering van het parkeren van bussen. Verder komt er een groot aantal fiets-parkeerplekken.

17. Hoe zit het met fijnstof? Kun je daar wel woningen bouwen, zo dicht bij de mond van de Maastunnel?
Uitgangspunt is dat er alleen maar woningen kunnen komen als dit vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt verantwoord is. Hiervoor hanteren we de wet- en regelgeving zoals de gemeente Rotterdam die bij alle projecten voor woningbouw in het centrum toepast. Vanzelfsprekend worden de gevolgen voor de volksgezondheid meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

18. Wat zijn de gevolgen voor de ondernemers aan de Parkhaven?
De gemeente en ParkHaven Partners zijn in gesprek met alle ondernemers aan de Parkhaven, om te horen hoe zij over het plan denken, en om de eventuele gevolgen voor hen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Er wordt rekening gehouden met hun belangen. Mocht het plan doorgaan, dan is het uitgangspunt dat de huidige toeristisch-recreatieve voorzieningen aan de Parkhaven kunnen blijven bestaan. Met de eigenaar van de midgetgolfbaan worden gesprekken gevoerd om te onderzoeken hoe de midgetgolfbaan goed ingepast kan worden in het plan.

19. Hoe zit het met de Euromast? Is die straks nog wel te zien met woningen eromheen?
De Euromast is een Rijksmonument en maakt onlosmakelijk deel uit van onze stad. Het is een van de belangrijkste iconen van Rotterdam. Uitgangspunt is daarom dat de Euromast (hoogte 185 meter) goed zichtbaar moet blijven. De hoogte van de eventuele toekomstige bebouwing moet hierop worden aangepast. De meeste woongebouwen zijn niet hoger dan maximaal 35 meter. Voor het woongebouw aan de Maaszijde van de Euromast geldt een lagere maximale hoogte van 30 meter. Er zijn twee woongebouwen gepland met een hoogte van 45 meter; deze woongebouwen liggen op voldoende afstand van de Euromast. Op de hoek bij het Droogleever Fortuynplein wordt gedacht aan een hoogteaccent met een woongebouw van 70 meter. Dit hoogteaccent past bij de hoogte van andere gebouwen aan het Droogleever Fortuynplein, zoals het Erasmus MC (120 meter hoog) en het Vopak-gebouw (75 meter hoog).

Rondom de Euromast komt een groene ruimte. De gemeente voert overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke Welstandscommissie over een respectvolle inpassing van de Euromast en andere rijksmonumenten.

20. Onlangs is de Euromast verkocht aan een nieuwe eigenaar. Wat heeft dit voor gevolgen?
De heer Willem Tieleman, tot begin 2020 de eigenaar en exploitant van de Euromast, heeft de attractie in maart 2020 verkocht aan de Franse investeerder M56, die ook eigenaar is van onder andere de Tour Montparnasse in Parijs. De gemeente en ParkHaven Partners willen in gesprek gaan met de nieuwe eigenaar, om de plannen toe te lichten en te horen hoe de nieuwe eigenaar daarover denkt.

21. Wat is de status van de ideeën voor woningbouw aan de Parkhaven? Zijn er al besluiten genomen?
Het college van burgemeester en wethouders heeft op dit moment ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek en met de randvoorwaarden voor eventuele woningbouw op deze plek. Ook de gemeenteraad heeft ingestemd met een mogelijke ontwikkeling van de Parkhaven binnen deze randvoorwaarden. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die toestemming moet geven voor de bouw van woningen en de herinrichting van de buitenruimte. Naar verwachting beslist de gemeenteraad hier na de zomer van 2020 over. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het Masterplan – plan op hoofdlijnen – voor de Parkhaven. Als de gemeenteraad zou instemmen met het Masterplan voor de Parkhaven, volgt daarna onder andere een bestemmingsplanprocedure, waarbij bezwaar en beroep kan worden aangetekend. De gemeente neemt de regels voor bezwaar en beroep volledig in acht.

22. Wat zegt het huidige bestemmingsplan over bebouwing op deze locatie?
Het huidige bestemmingsplan bevat voor de Parkhavenstrook de volgende bestemmingen: verkeer, groen en cultuur- en recreatievoorzieningen. Als de gemeenteraad in 2020 zou instemmen met de plannen voor woningbouw, betekent dit dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Op dat moment kan nog bezwaar en beroep worden aangetekend tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Vanzelfsprekend neemt de gemeente de regels voor bezwaar en beroep volledig in acht.

23. Wanneer is bekend of het plan voor de Parkhaven wel of niet doorgaat?
De gemeenteraad neemt naar verwachting na de zomer van 2020 een besluit over de haalbaarheid van het initiatief van Parkhaven Partners. Daarmee wordt duidelijk of de ontwikkeling van dit gebied al dan niet doorgaat.

24. Waar kan ik meer informatie vinden over de plannen?
Op www.rotterdam.nl/parkhaven vindt u meer informatie over de rol van de gemeente bij het initiatief voor woningbouw aan de Parkhaven en het vervolgtraject. Vragen aan de gemeente kunt u stellen via parkhavenso@rotterdam.nl.