HOE NU VERDER

Wat is er tot nu toe gebeurd en hoe gaan we verder? Dit zijn de stappen die zijn of worden genomen.

6 december 2022
Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan voor het gebied aan de Parkhaven vast te stellen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad het eerste kwartaal van 2023 een besluit. Voor meer informatie bekijk het persbericht van de gemeente.

23 maart 2022
Woensdagavond 23 maart organiseren we een digitale informatieavond. Tijdens deze avond vertelt de ontwikkelcombinatie inhoudelijk over het bestemmingsplan en de gemeente licht het proces en de vervolgstappen toe.

15 februari 2022
Het college heeft het ontwerp-bestemmingsplan 15 februari vrijgegeven voor terinzagelegging. Dit betekent dat er akkoord is om het bestemmingsplan te presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden. Vanaf 28 februari tot en met 11 april ligt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl.

18 februari 2021
Met een ruime meerderheid heeft de gemeenteraad 18 februari vóór ParkHaven010 gestemd. Dit betekent groen licht voor de volgende stap. Met het team gaan we nu de komende periode aan de slag om het masterplan te vertalen naar een bestemmingsplan.

10 februari 2021
De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) vergadert over het Masterplan voor de Parkhaven.

4 februari 2021
Via een digitale live uitzending lichtte de Ontwikkelcombinatie het masterplan toe en de gemeente vertelde over het bestuurlijke proces en de vervolgstappen.

26 januari 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Masterplan voor woningbouw aan de Parkhaven.

4e kwartaal 2020
De verwachting was dat de gemeenteraad voor het einde van 2020 een besluit zou nemen over het initiatief ParkHaven010. De Ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners heeft echter meer tijd nodig. De reden hiervoor is dat het plan verschillende invalshoeken kent en juist daarom is zorgvuldigheid in dit traject zo belangrijk.

9 en 10 maart 2020
De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners houdt op 9 en 10 maart informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en geïnteresseerden over het Masterplan Parkhaven. Masterplan wil zeggen: een globaal plan voor de inrichting van het gebied aan de Parkhaven. ParkHaven Partners wil op deze bijeenkomsten input ophalen voor het Masterplan. Als het Masterplan door de raad wordt aangenomen, vormt het plan vervolgens de basis voor een bestemmingsplantraject.

30 januari 2020
De gemeenteraad stemt op 30 januari in met het toetsingskader voor woningbouw aan de Parkhaven. In het toetsingskader staan de randvoorwaarden waaraan eventuele woningbouw aan de Parkhaven moet voldoen. Het toetsingskader is te downloaden via www.rotterdam.nl/parkhaven.

16 januari 2020
De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners nodigt geïnteresseerden uit om mee te denken over de plannen voor de Parkhaven, tijdens een Durven & Denken-sessie. Deze sessie vindt plaats op 16 januari 2020.

17 december 2019
Het college van burgemeester en wethouders stelt op 17 december 2019 de randvoorwaarden vast voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. De randvoorwaarden worden op 22 januari 2020 voorgelegd aan de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en op 30 januari 2020 aan de gemeenteraad. De raad stemt in met de randvoorwaarden.

24 en 25 september 2019
De gemeente houdt op 24 en 25 september 2019 informatiebijeenkomsten over de stand van zaken rond het haalbaarheidsonderzoek en de randvoorwaarden voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. De gemeente wil op deze bijeenkomsten input verzamelen voor de eisen die de gemeente wil stellen aan het woningbouwinitiatief.
Verslag informatiebijeenkomsten Parkhaven september 2019

6 juni 2019
De gemeenteraad stemt in met ‘unsolicited proposals’, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een woningbouwinitiatief te komen. Het woningbouwplan aan de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal.

21 en 22 mei 2019
De gemeente en ParkHaven Partners houden informatiebijeenkomsten over het haalbaarheidsonderzoek naar het woningbouwplan voor de Parkhaven.

18 april 2019
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief van marktpartij ParkHaven Partners voor woningbouw aan de Parkhaven. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd. Omwonenden en ondernemers in het gebied rond de Parkhaven en het Scheepvaartkwartier ontvangen een brief van de gemeente met uitleg over het initiatief en het haalbaarheidsonderzoek.