HOE NU VERDER

Dit zijn de stappen die zijn of worden genomen.

April/mei 2020
De gemeenteraad beslist in april/mei 2020 over het al dan niet doorgaan van de plannen voor woningbouw.

30 januari 2020
Als de gemeenteraad instemt met de plannen voor woningbouw aan de Parkhaven, is de volgende stap: het starten van een procedure om het bestemmingsplan aan te passen. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

17 december 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2019 de randvoorwaarden vastgesteld voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven.
Deze randvoorwaarden worden op 22 januari 2020 voorgelegd aan de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en op 30 januari aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet de randvoorwaarden goedkeuren.

Oktober 2019
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit over de randvoorwaarden die zij stelt aan de ontwikkeling van de Parkhaven. Dit wordt vastgelegd in een toetsingskader. In het toetsingskader voor woningbouw aan de Parkhaven staan randvoorwaarden en uitgangspunten voor woningbouw op deze locatie.

24 en 25 september 2019
De gemeente organiseert een tweetal informatiebijeenkomsten over de stand van zaken rond het haalbaarheidsonderzoek en de nota van uitgangspunten.
De insteek van de avonden was om met omwonenden en ondernemers aan de Parkhaven en andere geïnteresseerden in gesprek te gaan over de eisen die de gemeente wil stellen aan het woningbouwinitiatief.

Verslag informatiebijeenkomsten Parkhaven september 2019

6 juni 2019
De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen over ‘unsolicited proposals’, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een woningbouwinitiatief te komen. De gemeenteraad heeft echter nog geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan van woningbouw aan de Parkhaven. Dat besluit volgt pas aan het eind van het jaar.

29 mei 2019
De Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de gemeenteraad heeft een voorstel behandeld over ‘unsolicited proposals’, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen. Het voorstel voor woningbouw aan de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal.