QUICKSCAN ONDERZOEKEN

Hieronder vindt u, per aandachtsgebied, de resultaten van de quickscan onderzoeken. Een quickscan is een onderzoek waarbij er op hoofdlijn wordt ingegaan op onderwerpen zoals Flora & fauna, geluid, luchtkwaliteit etc.

IcoonHet-plan

HET PLAN

1. Archeologie

Volgens de quickscan Archeologie zijn binnen het plangebied, wanneer ParkHaven010 gerealiseerd zou worden, weinig aanwijzingen voor het verstoren van archeologische vindplaatsen. Bij uitvoering is het meest voor de hand liggende scenario, dat er een zogenaamde beperkte archeologische inventarisatie wordt uitgevoerd.

Klik hier voor de pdf van deze quickscan.

2. Historisch bodemonderzoek (verontreiniging in de grond)

Er is een verkennend historisch bodemonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de verwachte bodemkwaliteit. Het doel was om op hoofdlijn te verzamelen over het historisch en huidig gebruik van de locatie en eventuele restricties en/of risico’s die hier uit kunnen voortvloeien.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er lichte en op enkele plaatsen zwaardere verontreiniging is aangetroffen.

Klik hier voor de pdf quickscan Historisch bodemonderzoek.

3. Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de risico’s van mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Een verhoogde Externe Veiligheid geldt bijvoorbeeld in delen van het havengebied.

Het plangebied van Parkhaven ligt buiten de zogenaamde contour van ‘Plaatsgebonden Risico’ en voldoet daarmee aan de eisen als woningbouwlocatie. Tweede conclusie is dat er een nader onderzoek nodig is naar het groepsrisico ‘Nieuw Maas’.

Klik hier voor de pdf quickscan Externe Veiligheid.

4. Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

In het plangebied bevinden zich drie verdachte locaties. Nader onderzoek is aan de orde.

Klik hier voor de begeleidende brief bij de quickscan.
Klik hier voor de pdf van deze quickscan.

5. Onderzoek Luchtkwaliteit

Binnen de ontwikkelingslocatie ParkHaven wordt voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. Op basis van de Wet is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook op basis van de WHO-advieswaarden wordt geconcludeerd dat sprake is van een voldoende schoon leefmilieu.

Klik hier voor de pdf van deze quickscan.

6. Verkennend geluidsonderzoek

In het verkennend geluidsonderzoek komen twee soorten lawaai aan de orde; wegverkeerslawaai en industrielawaai. Voor beide geldt een voorkeursgrenswaarde en een maximale grenswaarde.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet gehaald door het wegverkeerslawaai van de Parkhaven en de ’s-Gravendijkwal. Bij de eventuele bouw van ParkHaven010 zullen er maatregelen getroffen moeten worden aan de gevels en buitenruimten.

Klik hier voor de pdf quickscan Geluidsonderzoek.

Icoon-Groen

GROEN

7.  Flora & fauna

Conclusie van de quickscan is dat de locatie kansen biedt voor natuurinclusief bouwen. De gevels en de daken bieden kansen voor het aanleggen van ecologisch en esthetisch waardevolle gevel- en dakbegroeiingen. Verder heeft het de voorkeur om inheems plantmateriaal te gebruiken om de ecologische waarde van het terrein te verhogen.

Klik hier voor de pdf van deze quickscan.

8. Bomeninventarisatie

Alle bomen in het gebied zijn in kaart gebracht. Van de vergunningsplichtige bomen is een inventarisatie gemaakt naar soort, omtrek, conditie en bijzonderheden.

Klik hier voor de tekening bomeninventarisatie.
Klik hier voor de pdf bomeninventarisatie.